Disclaimer - Catch® horloges en knoopcel batterijen

Catch watch registered trademark
Logo Catch the time logo klein
winkelwagentje
Catch logo groot
Ga naar de inhoud

Disclaimer

Over Catch
                                                                                     
Disclaimer voor https://www.catchthetime.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.catchthetime.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Lelie trading / Catch. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze  informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt  of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken  volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lelie trading / Catch  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op  deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Lelie trading / Catch.
Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar  een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde  prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer  dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel  overeenkomst met Lelie trading / Catch te mogen claimen of te veronderstellen.
Lelie trading / Catch  streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze  inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig  en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid  aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden  zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij  behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te  verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Lelie trading / Catch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.catchthetime.nl op deze pagina.

Terug naar de inhoud